Klauzula dotycząca newslettera

Wyrażam zgodę na:

– Przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez Tumi-Tur z siedzibą w Chwalimierz 36A, 55-300 Chwalimierz. w celu otrzymywania newslettera;

– Przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera jest Tumi-Tur z siedzibą w Chwalimierz 36A, 55-300 Chwalimier. Tumi Tur w zakresie ochrony danych osobowych reprezentowany jest przez właściciela. Administratorem zgodnie z Rozporządzeniem jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony Administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wysyłki newslettera.
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, bym mógł otrzymywać newsletter.
 4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres subskrypcji przeze mnie newslettera. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby, narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Moje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Klauzula dotycząca danych w formularzu kontaktowym

Klauzula informacyjna dotycząca danych znajdujących się w formularzu kontaktowym

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
 • Administratorem danych osobowych jest Tumi- Tur z siedzibą w Chwalimierzu 36A, 55-300 Środa Śląska.
 • W Tumi-Tur został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt: rodo@tumi-tur.pl.wroc.pl, Chwalimierz 36A, 55-300 Środa Śląska.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika/Klienta w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne, w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Tumi-Tur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Uczestnikowi/Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora. Administrator zobowiązuje się udostępnić listę podwykonawców, którym udostępnia dane osobowe.
 • Podanie przez Uczestnika/Klienta danych osobowych w celu realizacji umowy jest wymogiem ustawowym. Uczestnik/Klient jest zobowiązana/y do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową zawarcia umowy.
 • Uczestnik/Klient prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych, narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Dane osobowe Uczestnika/Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy,
  a w przypadku danych podanych fakultatywnie do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Tumi-Tur zastrzega sobie jednak możliwość wydłużenia tego okresu na okres przedawnienia roszczeń.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.